Nagradna igra: naj se vidi #ZelenaKri!

Objavi svojo sliko podpore Petrol Olimpiji in sodeluj v nagradni igri, ki bo v januarju in februarju potekala ob domačih tekmah Petrol Olimpije.

Petrol Olimpija vabi vse navijače, ki jim je zelena barva pri srcu, naj se pridružijo zimski akciji navijaške podpore košarkarskemu klubu in sodelujejo v nagradni igri.

Na dan domačih tekem Petrol Olimpije med 27. januarjem in 12. februarjem na družabnih omrežjih Facebook, Instagram ali Twitter na svojem profilu objavi svojo navijaško sliko podpore Zmajem, pri tem v komentar pripiši hashtag #ZelenaKri in se poteguj za privlačne nagrade.

Klubska komisija bo dan po vsaki tekmi izbrala najboljšo sliko, ki bo ustrezala zgoraj navedenim pogojem in srečnega izbranca nagradila z 2 vstopnicama za prihajajočo tekmo in enim od klubskih artiklov.

Pokaži, kako Zmaje se bodri! Naj se vidi #ZelenaKri!

 

 

 

 

 

Pravila nagradne igre:

1. Organizator

Organizator je Košarkarski klub Olimpija Ljubljana, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana, ID za DDV SI64150941, ki ga zastopa predsednik Tomaž Berločnik in po njegovem pooblastilu direktor Roman Lisac (v nadaljevanju: Organizator).

2. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo pravila nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju Košarkarski klub Olimpija Ljubljana, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana, ID za DDV SI64150941, njihovi ožji družinski člani in člani njihovih gospodinjstev. Posameznik v nagradni igri lahko sodeluje večkrat.

Spremembe pravil in pogojev nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ali kakorkoli pred začetkom nagradne igre, med njenim trajanjem ali po igri iz utemeljenih razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri posameznemu sodelujočemu ali spremeni pravila in pogoje nagradne igre. Med utemeljene razloge se šteje zlasti namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali neresničnih podatkov oziroma zavajanje organizatorja. Če se izkaže, da je sodelujoči dal lažne osebne podatke, se nagrada ne podeli.

3. Čas in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od 27. januarja 2018 do vključno 12. februarja 2018 do 24. ure.

Pogoj za sodelovanje udeležencev v nagradni igri je, da na dan poljubne domače tekme Petrol Olimpije med 27.1.2018 in 12.2.2018 (od 00:00 do 24:00) na družabnih omrežjih Facebook, Instagram ali Twitter objavijo sliko navijaške podpore Petrol Olimpiji, ki mora biti v komentarju objave označena s hashtagom #ZelenaKri.

4. Izbira nagrajencev in nagrade

Nagrajenca bo organizator določil za vsak dan tekme posebej glede na atraktivnost objave, zmagovalno sliko pa bo na svojih uradnih družabnih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter objavil, skupaj z imenom in priimkom oziroma uporabniškim imenom nagrajenca, dan po vsaki domači tekmi.

Nagrada za vsakokratnega srečnega nagrajenca bosta 2 vstopnici za naslednjo domačo tekmo Petrol Olimpije ter eden od klubskih artiklov.

5. Davčne obveznosti

Organizator je dolžan ob izročitvi, ki se šteje za dan izročitve nagrade, v skladu z Zakonom o dohodnini obračunati in plačati davčni odtegljaj ter obračun davčnega odtegljaja predložiti davčnemu organu. Nagrajenec kot zavezanec za dohodnino je dolžan ob izročitvi nagrade pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec oziroma njegov pooblaščenec (ki predloži pisno pooblastilo) dolžan izpolniti Izjavo o prevzemu nagrade.

Organizator skupaj s posameznim podeljevalcem nagrade izpolni obveznost izročitve nagrade – nagrado izroči nagrajencu.

6. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenec je udeleženec nagradne igre, ki je izbran v skladu s podanimi pravili. Nagrajenca bo organizator kontaktiral na dan objave preko družabnih omrežij. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje od nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v 7 (sedmih) delovnih dneh od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede, katere podatke organizator potrebuje. Če podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni pisno preko elektronskega naslova, ki ga bodo sporočili organizatorju. Organizator bo v pisnem obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem, kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado.

Nagrajenec je lahko nagrajen le enkrat. Organizator si pridržuje pravico, da nepravilne objave in neobstoječe naslove sodelujočih izloči iz sodelovanja.

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v 7 (sedmih) delovnih dneh od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo javno objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani petrol.olimpija.com in uradnih družabnih omrežjih organizatorja in se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih prej navedenih osebnih podatkov.

Vse specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

7. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo organizatorju nagradne igre zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Nagrajenec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov na spletnih straneh organizatorja nagradne igre in na njegovih družabnih omrežjih. Prav tako dovoljuje objavo osebnih podatkov po potrebi tudi v drugih medijih in se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.

8. Hramba dokumentacije

Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način:

• elektronsko bazo nagrajencev v nagradni igri bo organizator igre hranil 30 dni po zaključku igre oziroma dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbirali;

• dokumentacija v povezavi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov in veljavno davčno zakonodajo;

• po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči skladno z zakonodajo.

V primeru nepredvidenih okoliščin in/ali okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine, odpove ali konča nagradno igro. O odpovedi oziroma končanju nagradne igre mora organizator prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh pravil in pogojev nagradne igre, ki bodo objavljena na spletni strani petrol.olimpija.com.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njenimi pravili in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Šteje se, da s sodelovanjem udeleženci privolijo v pravila nagradne igre. Ob kakršnemkoli sporu ali nejasnosti štejejo ta pravila nagradne igre za prevladujoča glede na vse druge objave v katerikoli obliki. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.